FARM2021 Zsolti Jolly MKM 1000x100

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

A Média Connection Kft. (a továbbiakban adatkezelő) az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja felhasználóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő adatai:
Cég neve: Média Connection Kft.
Székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 28.
Adószám: 12160589-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-560359
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36/30-962-3616

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.media-kabel-muhold.hu weboldal (a továbbiakban weboldal) használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása, melyet jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával biztosít.
Fontosnak tartjuk felhívni a felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelő a felhasználó weboldalon történő látogatása során a hálózati kapcsolódási adatokat, a használt böngészőprogram azonosító adatait és a weboldalon végzett tevékenységeket a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
A weboldalon keresztül történő megrendelés interneten kötött, nem aláírt szerződésnek minősül, mely mindkét fél részéről jogi kötelezettséggel jár.

Az adatkezelés jogalapja továbbá:
- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről-. 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

3. Értelmező rendelkezések

Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a 4. pontban felsorolt adatát.
Személyes adat bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. Kezelt személyes adatok köre

Hírlevél

Hírlevél feliratkozás esetén a felhasználó teljes nevét, illetve e-mail címét köteles megadni az adatkezelő részére.

Előfizetés

A regisztráció során a felhasználónak a következő személyes adatokat kell megadnia:

adatadatkezelés céljaadatkezelés időtartama
adószám cégek esetén számla kiállítása számviteli törvényben előírt ideig
név/cégnév ügyfél azonosítása, számla kiállítása és megrendelőhöz való eljuttatás számviteli törvényben előírt ideig
számlázási cím számla kiállítása, és megrendelőhöz való eljuttatása számviteli törvényben előírt ideig
megrendelt előfizetés megfelelő kiadvány eljuttatása a felhasználó részére számviteli törvényben előírt ideig
telefonszám előfizetéssel, megrendeléssel kapcsolatos panaszok kezelése megrendelés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig
e-mail cím

- előfizetéssel, kapcsolatos panaszok kezelése
- hírlevél kiküldése

- megrendelés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig
-hírlevélről való leiratkozásig 
megrendelés kezdete melyik lapszámtól indul az előfizetés (év/hónap) számviteli törvényben előírt ideig
szállítási cím az előfizetett lap előfizetőhöz való eljuttatása megrendelés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig
darabszám az előfizetett lap postázandó példányszáma számviteli törvényben előírt ideig
kapcsolattartó neve előfizetéssel, megrendeléssel kapcsolatos panaszok kezelése megrendelés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Technikai adatok

Ha a felhasználó a weboldal felületét látogatja, az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó hálózati kapcsolódási adatait, a használt böngészőprogram azonosító adatait és a weboldalon végzett műveleteket.
Az adatkezelők egyrészről a felhasználók azonosítása, másrészről a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

6. Adatkezelés célja és módja

Az adatkezelés célja a www.media-kabel-muhold.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A felhasználó a weboldalon keresztül történő online megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:
- a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás,
- a megrendelés teljesítése (megrendelés visszaigazolása; előfizetési, megrendelési díjak beszedése, elszámolása, számlázása; előfizetett lapok, megrendelt kiadványok címzetthez történő eljuttatása; panaszok kezelése)
- statisztikák, elemzések készítése
- lejáró előfizetésről hosszabbító számla küldése, ha nem történ időközben lemondás
- hírleveleinken keresztül történő rendszeres szakmai tájékoztatás
- az informatikai rendszer technikai fejlesztése
- a felhasználók jogainak védelme
- az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

7. Adatkezelés időtartama

Automatikusan rögzítésre kerülő adatok

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

Hírlevél

A hírlevél feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a hírlevélre történő feliratkozással kezdődik és a leiratkozásig tart.
Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelő mindaddig kezeli a felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül törli a felhasználó adatait a rendszeréből.

Előfizetés

Az adatkezelő az előfizetők, megrendelők adatait az előfizetés, megrendelés teljesítésével összefüggésben az előfizetés, megrendelés lejártát követő második naptári év utolsó napjáig kezeli. Az előfizetés, megrendelés számláival az adatkezelőnek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli elszámolásokkal összefüggésben a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles őrizni az előfizetés, megrendelés számlázáshoz kapcsolódó adatait. Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi kötelezettség (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor az adatkezelő az adatot a jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.
E-mailben, telefonon megadott adatok
Az adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

8. Személyes adatok tárolásának módja, adatkezelés biztonsága

Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására. A rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesz igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
Az adatkezelő szolgáltatásai több olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.
Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint adatfeldolgozói székhelyein találhatók meg.

9. Adatfeldolgozók

Az adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Érintettek köre: előfizetők

CégnévSzékhelyTevékenységKezelt adatok köreAdatfeldolgozás jogalapja
Reverse-Logic Kft. 1119 Budapest, Allende park 10. tárhelyszolgáltatás hálózati kapcsolódási adatok szerződésteljesítés
PENNA MÉDIA Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi út 57 hírlevél név, e-mail cím szerződésteljesítés
SzeSza Bt. 1112 Budapest, Dayka Gábor u. 54. felhasználókkal kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív tevékenység cégnév/név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelés időszaka, darabszám, kapcsolattartó neve, bankszámlaszám, adószám szerződésteljesítés
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16. átutalásos fizetés név, bankszámlaszám szerződésteljesítés
Prompt Calculator Kft. 1221 Budapest, Honfoglalás út 17. könyvelés cégnév/név, számlázási cím, megrendelés időszaka, darabszám, bankszámlaszám, adószám.
szerződésteljesítés
szerződésteljesítés
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. lapterjesztés, reklamációkezelés cégnév/név, szállítási cím szerződésteljesítés

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az adatkezelő részére. Az adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

10. Érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról írásban, az adatkezelő címére (Média Connection Kft., 1137 Bp., Katona József u.37.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Az adat helyesbítésének, törlésének, zárolásának kérése

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
A felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu).
11. Az adatkezelési Szabályzat módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Budapest, 2018.05.22.