FARM2021 Zsolti Jolly MKM 1000x100

1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Média Connection Kft. által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, a megrendelt kiadványok kézbesítésének szabályait, valamint a kiadók és a megrendelők közötti jogviszony egyéb kérdéseit.
A www.media-kabel-muhold.hu internetes weboldalt (továbbiakban weboldal) a Média Connection Kft. üzemelteti. A weboldal lehetővé teszi, hogy a Megrendelők az interneten is megrendelhessék a Média Connection Kft. nyomtatott kiadványait. A weboldalon keresztül értékesített előfizetések és kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Kiadó: Média Connection Kft. (Székhely: 1137 Bp., Katona József u. 28.; cégjegyzékszám: 01-09-560359)
Kiadvány: a Kiadó által kiadott, az illetékes közigazgatási szerv által nyilvántartásba vett időszaki lapok.
Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Kiadó részére a 3. pontban leírtak alapján.
Megrendelés: a Megrendelő részéről a Kiadó általános megrendelési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.
Előfizetés: a Megrendelő által a Kiadó valamely kiadványára vonatkozóan leadott - a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó - megrendelés alapján érvényesen létrejövő, az előfizetési díj Kiadóhoz történő beérkezésével hatályba lépő határozott idejű szerződéses jogviszony. Ennek tárgya a megrendelt kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető vagy a Címzett részére.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, akinek részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos a Megrendelő személyével.
Terjesztő: az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi.

3. A MEGRENDELÉS MENETE

3.1. A megrendelés történhet:
- elektronikus úton, a www.media-kabel-muhold.hu weboldalon keresztül,
- a kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött megrendelőlap postai úton történő visszaküldésével,
- e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.2. Megrendelő a weboldalon található megrendelőfelület kitöltésével (Magazin – Online megrendelés menüpont) és elküldésével kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Megrendelő a megrendelőfelület kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a Megrendelő személyes vagy céges adatait – csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.
Az „Elküldés” gomb megnyomásával a Megrendelő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.3. A megrendelés minimális tartalma:
- az előfizetni kívánt kiadvány példányszáma, megrendelés kezdete,
- Megrendelő/Számlázási neve adószáma (név vagy cégnév), telefonszám, e-mail címe és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése)
- Címzett/Szállítási neve és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben eltér a Megrendelő nevétől és postacímétől;
- kapcsolattartó neve
Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes megrendelésnek.

3.4. A megrendelés visszaigazolása
A megrendelés elküldését követően a Megrendelőnek visszaigazolást nem küldünk.
A megrendelő felületen megadott Cégnév és számlázási címre postázzuk a befizetendő számlát.

Megrendelő köteles a számlán szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a weboldal impresszumában szereplő elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Megrendelő más Címzett nevére kéri az előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.
A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott e-mail címmel kapcsolatos esetleges változások miatt a Megrendelőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben:
- a változásról a Megrendelő a Kiadót nem tájékoztatta,
- vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, vagy tartalommal történt.

3.5. A megrendelés interneten kötött, nem aláírt szerződésnek minősül, mely a megrendeléssel és a számla kiállításával érvényesen létrejön. A szerződés nyelve a magyar, a benne szereplő árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák. A szerződés akkor lép hatályba, ha a számlán szereplő fizetendő összeg beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján.
A Kiadó a megrendelt kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével – levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kézbesíti a Megrendelő által megjelölt címre.
3.6. Megrendelő a megrendelői jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy
a) Kiadó a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, valamint a Megrendelő által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a megrendeléssel összefüggésben:
A megrendelés időpontjától kezdődően az előfizetési jogviszony fennállása alatt, továbbá – az előfizetési jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő második naptári év utolsó napjáig, illetve a jogszabályok által előírt ideig kezeli, adatbázisban tárolja, nyilvántartja.
b) Kiadó a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama,) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (kulcs, kapukód beszerzése) biztosítása érdekében a Megrendelőt megkeressék;
c) Kiadó az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse.
4. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
a) a határozott idejű előfizetés lejártát követően, amennyiben a Megrendelő nem hosszabbítja meg az előfizetést a megrendelés időpontját követő második naptári év utolsó napján;
b) a Megrendelő elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett kiadvány kézbesítésével;
c) a Megrendelő jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett kiadvány kézbesítésével;
d) a Megrendelő Kiadó részére írásban előterjesztett, az előfizetési jogviszony megszüntetésére irányuló írásban benyújtott felmondásával;
e) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal.

5. FIZETÉSI MÓDOK

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlázási adatokra állítja ki számlát, amit kizárólag átutalással lehet kiegyenlíteni.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. A megrendelések feldolgozása és a postázása hétköznapokon történik.
A Kiadó megbízásából eljáró Magyar Posta Zrt. (továbbiakban Terjesztő) a előfizetett kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A kiadványokat becsomagolva, névvel és címmel ellátva juttatja el a Megrendelőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.
Kiadónak nem áll módjában a kézbesítéssel kapcsolatban információt eljuttatni Terjesztő részére, a kézbesítőkkel nem áll kapcsolatban. Terjesztő kiszállítás előtt nem telefonál, levélszekrény útján nem kézbesíthető csomag vagy ajánlott küldemény sikertelen kézbesítése esetén azonban értesítést hagy.

6.2. A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles elhelyezni:
a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön;
c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál;
d) egyéb esetben a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen.
Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani. A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem a Terjesztő nem vállal felelősséget a kiadvány kézbesítéséért és a Megrendelő nem jogosult lappótlásra.
A levélszekrényeket el kell látni a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Terjesztő számára, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.
A fentiekben meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem a Terjesztő nem vállal felelősséget.

6.3. A Terjesztő határozza meg a kézbesítési napokon belüli kézbesítés időpontját. A kézbesítés időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Terjesztő, a Magyar Posta Zrt. weboldalán: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

7. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

A Kiadó a Megrendelővel vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – Címzettel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kiadó ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, továbbítja a Terjesztő felé.
A reklamációt az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni a Kiadó felé:
a) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
b) a Kiadónak címzett levélben: Média Connection Kft., 1137 Bp., Katona József u.28.
A Kiadónál bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint a Megrendelő tájékoztatást kap.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Jelen ÁSZF 2018. május 22. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
Az ÁSZF Megrendelővel való megismertetéséről a Kiadó weboldal útján gondoskodik.
Kiadó fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Kiadó a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a weboldalon. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) a Megrendelő a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja.
8.2. A személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója rögzíti, ami a www.media-kabel-muhold.hu weboldal láblécének Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.